69 වන නිදහස් දින පණිවිඩය

By February 4, 2017පුවත්
16462913_10154024041166467_3712722326070886027_o

එකම රටක් සහ එකම ජාතියක් සේ එකාවන්ව නැගී සිට අභිමානයෙන් නිදහස සමරමු.

සම්පුර්ණ පණිවිඩය: https://goo.gl/LD6uAi