ජපාන සංචාරය 2017

japan2

“අද අපි ඔබව පිළිගන්නේ හිටපු ජනාධිපති ලෙස නොව යුද්ධයක් අවසන් කල විශිෂ්ඨ නායකයකු ලෙසයි”
-ටෝශිහිරෝ නිකායි-