ගංවතුරින් අවතැන් වූ ජනතාවගේ සුවදුක් සොයා බැලීම

By June 1, 2017පුවත්
flood-victims

මියැදුනු ජනතාවට නැවත ජීවය දීමට නොහැකිය, නමුත් ජීවත්ව සිටින ජනතාව මියැදෙන්න ඉඩ නොදී ආරක්ෂා කරගැනීම අපගේ යුතුකමයි.